Projektowanie inkluzywne

Przez projektowanie inkluzywne rozumiemy oparte na danych i partycypacyjne projektowanie przestrzeni, a także usług, produktów, procesów lub rozwiązań. W procesy projektowe angażujemy całe zespoły lub grupy odbiorców i odbiorczyń, opieramy je na pogłębionej analizie potrzeb oraz monitorujemy doświadczenia i dobrostan użytkowników i użytkowniczek projektów.

Sprawdź szczegóły oferty:

Design thinking dla DE&I

Inkluzywne projektowanie przestrzeni

Design thinking dla DE&I

Każda organizacja stara się tak planować swoje działania, aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby odbiorców i odbiorczyń, a jednocześnie pozwalały na efektywną pracę zespołu. Tworzenie i usprawnianie usług kierowanych do klientów i klientek oraz procedur i sposobów pracy obowiązujących wewnątrz organizacji to ciągły proces, w którym należy brać pod uwagę potrzeby wielu różnych grup. Nie jest to zadanie łatwe, zwłaszcza obecnie, kiedy pracujemy w zróżnicowanych i często rozproszonych zespołach i mówimy wręcz o tym, że żyjemy w świecie VUCA, który charakteryzuje się zmiennością (volatility), niepewnością (uncertainty), złożonością (complexity) i niejednoznacznością (ambiguity).

Odpowiedzią na te wyzwania jest zidentyfikowanie różnorodności i angażowanie osób pracujących i współpracujących, a często też klientów i klientek w projektowanie działań organizacji. Ludzie, dla których pracujemy i z którymi pracujemy najlepiej znają odpowiedzi na pytania o ich własne potrzeby. Włączenie ich w kształtowanie organizacji jest gwarancją tego, że wybierzemy właściwe kierunki rozwoju. Design thinking to podejście do szeroko rozumianego projektowania, które pozwala nam nie stracić z oczu ważnych dla naszej organizacji ludzi z bogactwem ich różnorodności. Jednocześnie jest to metoda dająca zestaw praktycznych narzędzi, dzięki którym każda osoba może być w włączona w proces projektowy. To inkluzywne narzędzie dzięki któremu z naszym wsparciem realizujecie założenia polityki DE&I.

Realizowanie procesów projektowych, w których oddajemy głos wielu różnym członkom i członkiniom zespołu to także gwarancja minimalizowania ryzyka podjęcia nietrafionych decyzji. Stopniowe budowanie kultury pracy opartej o wspólne projektowanie rozwiązań, to kierunek w którym podąża coraz więcej organizacji na całym świecie. Tak zwane design-driven organizations to największe firmy technologiczne, ale też instytucje publiczne czy podmioty społeczne.

 • wdrożyć usługi i rozwiązania, w których centrum znajdzie się człowiek, zgodnie z ideą Human Centered Design
 • zidentyfikować i zdefiniować potrzeby osób użytkujących, w oparciu o badania projektowe
 • rozwijać efektywne procesy projektowe
 • zaangażować różne grupy w proces projektowy
 • budować lub wzmacniać organizację opartą o kulturę projektową
 • budować w swojej organizacji kompetencje związane z szybkim i efektywnym prototypowaniem i testowaniem usług we własnym zakresie
 • prowadzić prace projektowe, oparte o warsztaty i zespołowe spotkania wewnątrz organizacji
 • rozwinąć zaawansowane umiejętności korzystania z narzędzi wykorzystywanych w procesach projektowych – m.in. Customer Journey Map, Value proposition, Business Model Canvas

Wybrane korzyści:

Oferujemy szkolenia i konsultacje, a także możliwość wspólnego zrealizowania procesu projektowego design thinking, którego celem będzie wypracowanie konkretnych rozwiązań na rzecz organizacji. Taka metoda pracy pozwala na zbudowanie doświadczenia w organizacji, przy jednoczesnym wypracowaniu konkretnej wartości – odpowiedzi na wybrane wyzwanie, związane ze świadczeniem usług dla klientek i klientów zewnętrznych lub z usprawnieniem wewnętrznego procesu.

Inkluzywne projektowanie przestrzeni

Planowanie architektoniczne, biurowe, przestrzeni mieszkalnych i użytkowych bardzo długo nie uwzględniało perspektywy człowieka i tego, co o nim wiemy na podstawie badań. Nawet gdy projekty biur czy obiektów użyteczności publicznej odwoływały się do kwestii ergonomii czy efektywności, odzwierciedlały one raczej perspektywę właścicieli i właścicielek obiektu, niż były oparte o naukowe dane i próby zrozumienia różnorodnych, często nieuświadomionych, potrzeb użytkowników i użytkowniczek przestrzeni. Nierówności i hierarchie społeczne, ale też stereotypy dotyczące ludzkich zdolności fizycznych i poznawczych, były wbudowane w sposób zaprojektowania przestrzeni.

 • zrozumieć, w jaki sposób przestrzeń, w której pracujecie, odzwierciedla kulturę organizacji i jak ją kształtować, by była bardziej inkluzywna
 • zwiększyć efektywność komunikacji i współpracy w Waszej organizacji poprzez rozwiązania przestrzenne
 • wzmacniać poczucie przynależności i dobrostan poprzez rozwiązania przestrzenne
 • zrozumieć, w jaki sposób projektowanie inkluzywne wzmacnia poczucie zespołowości
 • zweryfikować, jakie bariery w Waszej organizacji ograniczają poczucie przynależności
 • przeszkolić osoby decyzyjne pod kątem planowania przestrzeni inkluzywnej
 • wypracować reorganizację przestrzeni w Waszej organizacji, by była włączająca, wspierająca well-being i dobrostan psychiczny osób pracujących
 • dopasować przestrzeń do rzeczywistości post-covidowej

Budynki i przestrzenie mają duży wpływ na jakość ludzkiego życia. Mogą wzmacniać lub osłabiać poczucie przynależności i bezpieczeństwa, wzmacniać lub naruszać nasze granice, promować lub redukować mobilność, wspomagać lub szkodzić zdrowiu psychofizycznemu. Doświadczamy przecież przestrzeni w różny sposób w zależności od wieku, płci, kultury, doświadczeń, stopnia sprawności umysłowej lub fizycznej.

Projektowanie inkluzywne to kierunek w projektowaniu przestrzeni, nastawiony na włączanie osób zróżnicowanych pod wieloma względami. Premiuje uczestnictwo, zaangażowanie, poczucie wpływu oraz przynależności do organizacji lub miasta. Opiera się na założeniu, że przestrzeń odzwierciedla stopień różnorodności i inkluzywności organizacji.

Wybrane korzyści:

Oferujemy warsztaty i szkolenia, a także możliwość wspólnego zrealizowania procesu projektowego dla architektek i architektów, urbanistek i urbanistów, projektantek i projektantów oraz osób z działów Research & Development oraz samorządów lokalnych.

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej lub zespołowej konsultacji?