Dominika Sadowska

Specjalizacja:

  • projektowanie strategii i planów działań DE&I
  • polityka i prawo antydyskryminacyjne i antymobbingowe
  • mediacje

Języki:

  • polski
  • angielski
  • hiszpański

Dominika Sadowska

Ekspertka z obszaru polityki i prawa antydyskryminacyjnego, inicjatorka i założycielka Divercity+. Certyfikowana mediatorka  specjalizująca się w sporach i konfliktach DE&I i zachowaniach negatywnych w środowisku pracy.

Od 15 lat konsultuje, projektuje i wdraża strategie dotyczące zarządzania różnorodnością, inkluzji i przeciwdziałania dyskryminacji w organizacjach międzynarodowych, międzyrządowych, a także miastach i metropoliach. Polska doradczyni przedakcesyjna w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w ramach partnerskiej współpracy instytucji publicznych w projekcie “Wzmacnianie polityki antydyskryminacyjnej”, polska ekspertka w ramach wspólnotowych programów antydyskryminacyjnych i członkini Komitetu Doradczego przy Ministrze Pracy w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich.

Uczestniczyła m. in. w opracowaniu Modelu na rzecz Równego Traktowania w Gdańsku, jest współautorką strategii zarządzania różnorodnością dla Warszawy i autorką Krajowego Programu Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji wdrażanego na poziomie centralnym i wojewódzkim. Wspiera prace zespołu eksperckiego opracowującego strategię antydyskryminacyjną dla Poznania.

Od dziesięciu lat współpracuje z największymi organizacjami biznesowymi w kraju projektując strategie i rozwiązania z obszaru DE&I i wspierania prawidłowych relacji pracowniczych, a także procesy dotyczące wartości i  kultury organizacyjnej. Prowadzi postępowania wyjaśniające dotyczące  mobbingu i dyskryminacji, realizuje mediacje wewnątrzorganizacyjne.

Potrzebujesz więcej informacji?

Poznaj pozostałe osoby:

Dominika Sadowska

Specjalizacje:

projektowanie strategii i planów działań DE&I, polityka i prawo antydyskryminacyjne i antymobbingowe, mediacje

Języki:

polski, angielski, hiszpański

Agnieszka Sikorska

Specjalizacje:

projektowanie usług (service design), myślenie projektowe (design thinking), projektowanie partycypacyjne

Języki:

polski, angielski

Mirella Panek-Owsiańska

Specjalizacje:

zarządzanie różnorodnością, komunikacja społeczna, społeczna odpowiedzialność biznesu

Języki:

polski, angielski

Beata Faracik

Specjalizacje:

społeczna odpowiedzialność biznesu, prawa człowieka i biznesu, raportowanie danych niefinansowych

Języki:

polski, angielski, niemiecki

Kinga Białek

Specjalizacje:

psychologia międzykulturowa

Języki:

polski, angielski

Aleksandra Winiarska

Specjalizacje:

kompetencja międzykulturowa; komunikacja i rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych

Języki:

polski, angielski

Justyna Białczak

Specjalizacje:

zrównoważony rozwój, równość płci, projektowanie procesów i planów działań DE&I

Języki:

polski, francuski, angielski

Dominika Pikul

Specjalizacje:

Neuroróżnorodność w miejscu pracy, zdrowie mózgu i trening umiejętności poznawczych, neuronauka dla liderów

Języki:

polski, angielski

Katarzyna Wilkołaska

Specjalizacje:

Prawa człowieka, równość płci, polityki równościowe, prawo antydyskryminacyjne i antymobbingowe

Języki:

polski, angielski, hiszpański

Monika Weryszko

Specjalizacje:

Komunikacja i współpraca partnerska

Języki:

polski, angielski