Katarzyna Wilkołaska

Katarzyna Wilkołaska

Specjalizacja:

  • prawa człowieka
  • równość płci
  • polityki równościowe
  • prawo antydyskryminacyjne i antymobbingowe

Języki:

  • polski
  • angielski
  • hiszpański

Katarzyna Wilkołaska

Ekspertka ds. równości płci i przeciwdziałania przemocy wobec kobiet oraz prawa antydyskryminacyjnego i antymobbingowego.

Od 12 lat współpracuje z instytucjami unijnymi, krajowymi i samorządowymi w zakresie zmian systemowych na rzecz realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Była pierwszą w polskim samorządzie Pełnomocniczką Prezydenta miasta ds. kobiet tworząc oraz koordynując program działań na rzecz praw kobiet w Warszawie. Udzielała m.in. eksperckiego wsparcia przy wdrażaniu Polityki różnorodności społecznej m.st. Warszawy, w tym w opracowaniu procedury reagowania na zgłaszane przypadki nierównego traktowania. Prowadziła analizę strukturalno-prawną możliwości aktualizacji Gdańskiego Modelu na rzecz Równego Traktowania. Brała udział w pracach nad polską wersją Karty Różnorodności.

Jest prawniczką z wykształcenia oraz uczestniczką wielu szkoleń i seminariów organizowanych przez instytucje UE nt. prawa antydyskryminacyjengo oraz przeciwdziałania przemocy przemocy wobec kobiet. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Zespole Prawa Antydyskryminacyjnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz jako asystentka Zastępczyni RPO ds. równego traktowania gdzie zajmowała się m.in. sprawami dotyczącymi dyskryminacji ze względu na płeć czy prowadzeniem kampanii społecznych. Rozwijała współpracę międzynarodową RPO jako niezależnego organu ds. równego traktowania również jako koordynatorka grupy roboczej Gender Equality przy europejskiej sieci niezależnych organów równościowych EQUINET. W latach 2021-2023 jako doradczyni europarlamentarzystki w zakresie praw człowieka uczestniczyła w pracach legislacyjnych Parlamentu Europejskiego.

Przez kilka lat prowadziła zajęcia na Uniwersytecie SWPS oraz Akademii Leona Koźmińskiego dzieląc się swoją wiedzą na temat prawa antydyskryminacyjnego.

Współzałożycielka Instytutu Miast Praw Człowieka wspierającego jednostki samorządowe oraz instytucje prywatne w działaniach na rzecz wprowadzania do ich polityk perspektywy praw człowieka.

Autorka bądź współautorka publikacji dotyczących głównie realizacji zasady równego traktowania ze względu na płeć.

Absolwentka UMCS w Lublinie (Prawo), Uniwersytetu Jagiellońskiego (Studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji) oraz Collegium Civitas w Warszawie (Studia podyplomowe – Stosunki Międzynarodowe i Dyplomacja). Stypendystka Universidad Autonoma de Madrid w ramach programu „Spanish Law, Politics and Economics”.

Potrzebujesz więcej informacji?

Poznaj pozostałe osoby:

Dominika Sadowska

Specjalizacje:

projektowanie strategii i planów działań DE&I, polityka i prawo antydyskryminacyjne i antymobbingowe, mediacje

Języki:

polski, angielski, hiszpański

Agnieszka Sikorska

Specjalizacje:

projektowanie usług (service design), myślenie projektowe (design thinking), projektowanie partycypacyjne

Języki:

polski, angielski

Mirella Panek-Owsiańska

Specjalizacje:

zarządzanie różnorodnością, komunikacja społeczna, społeczna odpowiedzialność biznesu

Języki:

polski, angielski

Beata Faracik

Specjalizacje:

społeczna odpowiedzialność biznesu, prawa człowieka i biznesu, raportowanie danych niefinansowych

Języki:

polski, angielski, niemiecki

Kinga Białek

Specjalizacje:

psychologia międzykulturowa

Języki:

polski, angielski

Aleksandra Winiarska

Specjalizacje:

kompetencja międzykulturowa; komunikacja i rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych

Języki:

polski, angielski

Justyna Białczak

Specjalizacje:

zrównoważony rozwój, równość płci, projektowanie procesów i planów działań DE&I

Języki:

polski, francuski, angielski

Dominika Pikul

Specjalizacje:

Neuroróżnorodność w miejscu pracy, zdrowie mózgu i trening umiejętności poznawczych, neuronauka dla liderów

Języki:

polski, angielski

Katarzyna Wilkołaska

Specjalizacje:

Prawa człowieka, równość płci, polityki równościowe, prawo antydyskryminacyjne i antymobbingowe

Języki:

polski, angielski, hiszpański

Monika Weryszko

Specjalizacje:

Komunikacja i współpraca partnerska

Języki:

polski, angielski